REGULAMIN KSIĘGARNI OFICYNY WYDAWNICZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Regulamin zakupów sklepu internetowego Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej określa szczegółowe zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym https://ksiegarnia.pwr.edu.pl. Przed dokonaniem zakupu Klienci proszeni są o zapoznanie się z jego treścią.

Księgarnia internetowa Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej działająca pod adresem https://ksiegarnia.pwr.edu.pl, prowadzona jest przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą: Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław, NIP: 896-000-58-51, REGON: 000001614.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

1. Sprzedawca – Politechnika Wrocławska (Oficyna Wydawnicza) z siedzibą Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław (NIP 8960005851, REGON 000001614)- będąca właścicielem Sklepu internetowego https://ksiegarnia.pwr.edu.pl, działająca za pośrednictwem  jednostki organizacyjnej Uczelni- Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej – Oficyny Wydawniczej (DOW) z siedzibą w bud. D-1, pl. Grunwaldzki 13, 50-377 Wrocław.

2. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ksiegarnia.pwr.edu.pl, za pośrednictwem którego  możliwe jest składanie zamówień i dokonywanie zakupów Towaru, którego właścicielem jest Politechnika Wrocławska (Sprzedawca),

4. Towar – produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

6. Administrator danych osobowych – Politechnika Wrocławska z siedzibą Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław.

7. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego https://księgarnia.pwr.edu.pl.

8. Dzień roboczy – rozumie się przez to dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Forma płatności – rozumie się przez to sposób dokonania zapłaty za zakupiony Towar, polegający w szczególności na realizacji płatności w postaci przelewu elektronicznego, tradycyjnego lub za pośrednictwem innego systemu płatności elektronicznych zaakceptowanego przez sklep internetowy.

10. Konto Klienta – rozumie się przez to funkcjonalność oferowaną przez sklep internetowy, pozwalającą na korzystanie ze sklepu, a w szczególności z Koszyka, gromadzącego dane dotyczące historii zamówień i preferencji Klienta co do rodzaju płatności;

11. Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: liczbę Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

12. Oficyna – Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

13. Umowa sprzedaży (sprzedaż) – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

14. Konsument-Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poza 1740 z późn. zm.)

15. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://ksiegarnia.pwr.edu.pl i dokonywania w nim zakupów.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem (zbiorem przepisów), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej z każdym Klientem.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Księgarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej (https://ksiegarnia.pwr.edu.pl) oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze sklepu:

– dostęp do sieci Internet i aktualnej wersji przeglądarki typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

– dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Klient uprawniony jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zobowiązany do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie sklepu.

7. Sprzedawca i Klient wzajemnie obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu.

8. Informacje o Towarach, zamieszczone w sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9. Przeglądanie informacji o Towarach w sklepie internetowym nie wymaga założenia Konta Klienta .

10. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia i dokonania zakupu w sklepie internetowym lub utworzenia Konta Klienta.

11. Towar dostępny w sklepie jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

12. Sprzedający nie udostępnia treści o charakterze bezprawnym. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

13. Umowę  sprzedaży może zawrzeć osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.

§ 3

Składanie zamówień

1. Klient może złożyć zamówienia na Towary dostępne w asortymencie sklepu internetowego 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest rejestracja Konta Klienta w ramach sklepu internetowego oraz akceptacja Regulaminu.

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie księgarni internetowej, pod adresem: https://ksiegarnia.pwr.edu.pl.

4. Rejestracja Konta Klienta wymaga podania obowiązkowych danych, niezbędnych do realizacji Zamówień składanych przez Klienta oraz zapoznania się i jednorazowego potwierdzenia akceptacji treści Regulaminu. Rejestracja Konta Klienta jest bezpłatna i możliwa bez konieczności złożenia Zamówienia.

5. Właściciel sklepu internetowego może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji dane nieprawdziwe lub niedokładne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Oficyny.

6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

7. Zamówienia można złożyć, dokonując wyboru Towarów i umieszczając je w Koszyku.

8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikowania wprowadzonych danych i wyboru Towaru. W tym celu powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

9. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, zapoznanie się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

11. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

12.Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą akceptacji i potwierdzenia Zamówienia przez Sklep. Umowę tratuje się jako zawartą z chwilą wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu.

13. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez sklep internetowy zamówienia złożonego przez Klienta

14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

15. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura. Klient otrzymuje na podany przy zamówieniu adres e-mail elektroniczny skan faktury.

16. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zależne od wielkości zamówienia oraz sposobu dostawy. 

17. W przypadku dostawy wysyłkowej Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności przewoźnika. Jeżeli doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek protokolarnie określić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu przesyłki.

18. Zamówione Towary w sklepie internetowym Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.

19. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy budzi ono wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

20. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz zapłatę za pośrednictwem serwisu płatniczego.

§ 4

Płatności

1. Ceną wiążącą jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

2. Cena Towaru jest ceną  podaną w polskich złotych i zawierającą podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów  przesyłki, które doliczane są do zamówienia przy jego złożeniu.

3. Klient w trakcie składania zamówienia dokonuje wyboru sposobu płatności spośród dostępnych opcji dla Towaru.

4. Dostępne forma płatności:  przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, płatność kartą płatniczą, płatność z wykorzystaniem systemu blik, płatność z wykorzystaniem systemu payu.

5. Zamówienie zostanie wysłane w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych licząc od momentu zaksięgowania wpłaty po stronie Sklepu. Zamówienia będą realizowane w godzinach 8.00 – 14.00.

6. Mogące powstać koszty transakcji, w tym koszty wysyłki zamówienia, nie stanowią przychodu  Sprzedawcy i uzależnione są od cen wskazanych przez podmioty oferujące daną usługę oraz stanowią ich przychód. Koszty te ponosi Klient.

7. Klient uiszcza opłatę w Serwisie płatniczym z góry za zamówiony towar.

§ 5

Realizacja zamówień

1. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w terminie wskazanym w § 5 ust. 5           opcji)

2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania pełnej zapłaty za Zamówienie. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę.

3. W przypadku braku dokonania wpłaty w terminie 3 dni roboczych zamówienie będzie anulowane.

4. Klient w trakcie składania Zamówienia dokonuje w Koszyku wyboru jednej z dostępnych opcji dostawy Towaru.

5. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru wskazywane są Klientowi w chwili składania zamówienia. Są one wskazane także w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej Sklepu.

6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Sprzedającego. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

7. W przypadku większych zamówień Księgarnia zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, po uprzednim poinformowaniu Klienta, przy czym opłata za przesyłkę jest pobierana tylko raz.

8. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, jak też za opóźnienia lub niedostarczenie przesyłki powstałe z winy przewoźnika (kuriera/operatora pocztowego).

9. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

10. W przypadku braku Towaru w magazynie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o możliwym terminie realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może zrezygnować z zamówienia w terminie 3 dni roboczych.

§ 6

Zwroty, wymiana, reklamacje, odstąpienie od umowy

1. Klient może anulować zamówienie wyłącznie e-mailem: ksiegarnia@pwr.edu.pl. Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta.

2. Klient może dokonać zmiany w zamówieniach zaakceptowanych, ale jeszcze nieprzesłanych. W tym celu powinien on dokonać zgłoszenia na adres e-mail: księgarnia@pwr.edu.pl.

3. W przypadku zmiany zamówienia przez Klienta w sposób wskazany w ust. 2, Klient zobowiązany jest uregulować różnicę wartości między zamówieniem złożonym pierwotnie a zamówieniem zmienionym w ciągu 5 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania na koncie sklepu kwoty stanowiącej różnicę wartości między zamówieniami. W przypadku, gdy po zmianie zamówienia powstanie nadpłata, Sklep zwraca ją na konto klienta w przeciągu 5 dni roboczych.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) Klient indywidualny – przez kogo rozumie się konsumenta oraz przedsiębiorcę na prawach konsumenta – kupujący towar może z niego zrezygnować w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy zakupiony towar:

a) znajduje się w takim samym stanie, w jakim został doręczony Klientowi;

b) jest kompletny;

c) nie był używany, kopiowany;

d) nie nosi śladów użytkowania;

e) jest w nienaruszonym opakowaniu.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać przesyłką poleconą na adres Sprzedawcy (wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław):

a) wypełnione „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

b) oryginał faktury za zakupiony towar;

c) towar, którego dotyczy odstąpienie od umowy.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia przez Klienta umowa uważana jest za niezawartą.

4. Termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru Klientowi. Dniem wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta (odbiór osobisty) lub jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera.

5. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

6. W przypadku złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru na własny koszt nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przesłania tegoż oświadczenia do Sprzedawcy.

7. Do chwili odebrania przesyłki zawierającej zwracany Towar przez Sprzedawcę, za uszkodzenie lub utratę towaru odpowiada Klient.

8. Sklep zwróci równowartość ceny towarów w ciągu 10 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zwrotu Towaru przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

9. Koszty odesłania Towaru ponosi Klient.

10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

11. Oświadczenie o odstąpieniu można także składać elektronicznie na adres e-miał: ksiegarnia@pwr.edu.pl. W tym celu należy przesłać skan podpisanego oświadczenia. W takim wypadku odpowiedź również może być udzielana elektronicznie.

Wymiana Towaru

1. Klient może wymienić zamówiony towar na inny z uwzględnieniem ewentualnej różnicy w cenie. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar, którego dotyczy wymiana:

a) znajduje się w takim samym stanie, w jakim został doręczony Klientowi;

b) jest kompletny;

c) nie był używany;

d) nie nosi śladów użytkowania;

e) jest w nienaruszonym opakowaniu.

2. W celu wymiany towaru na inny Klient powinien przesłać przesyłką poleconą na adres Sprzedawcy (wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław):

a) wypełniony „Formularz wymiany” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;

b) oryginał faktury za zakupiony towar;

c) towar, którego dotyczy wymiana.

3. W przypadku wymiany towaru Klient jest zobowiązany ponieść koszt ponownej przesyłki towaru do Klienta zgodnie z wybrana opcją dostawy oraz ewentualnej różnicy w cenie towarów. Wymiana zostanie zrealizowana w terminie 5 dni po wpływie dopłaty na konto Sprzedającego. W przypadku, gdy po wymianie towaru powstanie nadpłata, Sklep zwraca ją na konto klienta w przeciągu 5 dni roboczych.

Zgłoszenie wymiany towaru można także składać elektronicznie na adres e-mailksiegarnia@pwr.edu.pl W takim wypadku odpowiedź również może być udzielona elektronicznie.

Reklamacje

1. Jeżeli Klient po otrzymaniu towaru stwierdzi wady techniczne zakupionego towaru powinien go odesłać w ramach reklamacji.

2. Wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym stosuje się przepisy tegoż Kodeksu, w szczególności art. 556¹ k.c.

3. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy (wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław), wypełniając formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu.

4. Podstawą uznania reklamacji jest przedstawienie przez Klienta faktury stanowiącej dowód zakupu

5. Klient może reklamować Towar mający wady fabryczne lub niezgodny ze złożonym zamówieniem, opisując przyczyny reklamacji oraz przedstawiając dowód zakupu.

6. Reklamowany Towar Klient odsyła niezwłocznie wraz z formularzem reklamacyjnym na adres Sprzedawcy (Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław) z dopiskiem: „Reklamacja”.  

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8.  Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niej oraz przesyłki z reklamowanym Towarem, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

9. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji, wadliwy Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe Sprzedawca zaoferuje do wyboru inne, dostępne Towary lub zwróci Klientowi cenę towaru wraz z kosztami przesyłki.

10. W przypadku uznania reklamacji koszty wysyłki pokrywa Sklep.

11. W przypadku uwzględnienia przez  Sprzedawcę złożonej reklamacji  wystawi on niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Klientowi na wskazany adres.

12. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana zostanie odesłany do Klienta.

13. Reklamacje można także składać elektronicznie na adres e-mail: ksiegarnia@pwr.edu.pl. Odpowiedź na reklamację również może być udzielona elektronicznie.

§  7

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego. Zabronione jest: pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, udostępniania materiałów na innych portalach internetowych, publicznego prezentowania.

2. Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.

§ 8

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zamówieniem Towaru jest Politechnika Wrocławska z siedzibą: Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Politechniki Wrocławskiej – kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwr.edu.pl.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, ich podanie jest dobrowolne a zarazem konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.

3. Odbiorcami danych będą podmioty zewnętrzne współpracujące z administratorem – w szczególności pośredniczące w płatnościach i dostawie Towaru oraz zapewniające prawidłowe działanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi zamówień.

4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży oraz dodatkowo przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym konkretne operacje (transakcje) lub dotyczące ich postępowanie zostały ostatecznie zakończone, zobowiązania spłacone  a należności rozliczone lub przedawnione;

5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto posiada on prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa i okoliczności:

6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto posiada on prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa i okoliczności:

  • prawo ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

a szczegółowe zasady przetwarzania są przedstawione na stronie https://biznes.pwr.edu.pl/badania-i-rozwoj/przetwarzanie-danych-osobowych lub na stronie sklepu internetowego Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej;

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Administrator danych zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych osobowych w celu zaoferowania swoich produktów i usług – w tym newslettera po uzyskaniu odrębnej zgody na przetwarzanie w takich celach.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z poźń. zm.), , Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w na stornie sklepu internetowego. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

3. Ewentualne spory między Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych między Klientem a Sprzedawcą jest prawo polskie.

5. Załącznikami do regulaminu są:

  • wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (zał. nr 1),
  • formularz wymiany towaru (zał. nr 2), 3. formularz reklamacyjny (zał. nr 3).
  • formularz reklamacyjny (zał. nr 3).

Regulamin płatności